Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

kamu standartlari silah

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
SİLAH VE PATLAYICILAR ŞUBE MÜD.LÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ
1
Silah Ruhsatları

4. Madde Silah Bulundurma Ruhsatları Ve Tüm Silah Müracaatlarından İstenilen Ortak Belgeler

 • 1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
 • 2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
 • 3- Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
 • 4- Dört adet fotoğraf.
 • 5- Silah ruhsatı istek formu,
 • 6- Parmak izi.
 • 7- Maliye Harcı
 • 8-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge. (Can güvenliği müracaatı ve Meslek mensupları müracaatları hariç)

7. Madde (Can Güvenliği Nedeni İle) Silah Taşıma Ruhsatları İçin Yukarıda Belirtilen Belgelere İlave Olarak;

 • Can güvenliğinin neden tehlikede olduğuna dair dilekçesinde belirtmiş olduğu beyana dair belgeler.

8. Madde Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları İçin istenen belgeler

 • 1-Görev Belgesi
 • 2-Dilekçe.(Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.)
 • 3-Dört adet fotoğraf.
 • 4- Silah ruhsatı istek formu
 • 5-Şahsın elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.

 

9. Madde Meslek Mensupları Silah Taşıma Ruhsatları İçin Yukarıda Belirtilen Belgelere İlave Olarak;  Durumuna Göre;

 • b) Fahri Temsilciler;
  • Dışişleri Bakanlığından görevle ilgili resmi yazısı,
 • c) Basın Mensupları;
  • Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı,
  • Sarı basın kartı fotokopisi.
 • d) Kuyumcu ve sarraflar;
  • Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
  • Oda kayıt belgesi
  • İşyeri ruhsat fotokopisi,
  • Ortaklık veya Şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı fotokopisi.
 • e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği  

         imalathanesi ve ruhsatı silah tamirhanesi sahipleri;

  • Talep eden kişinin faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
  • Yapılan işin vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.

     Ayrıcı bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden;

  • İş sahibinin yazılı müracaatı,
  • İşyeri sahibinden istenilen belgeler,
  • Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
  • Güvenlik belgesi fotokopisi.
 • f) Banka Müdürleri;
  • Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü tarih ve sayılı görev belgesi, (belge tarihi ile müracaat tarihi arasında 30 günlük sürenin geçmemiş olması gerekmektedir)
 • g) Pilotlar;
  • Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi.
 • h) Yıllık satış tutarı (Ciro);
  • Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı,
  • Serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı.
  • Kar zarar cetveli ve bilanço.
  • Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi fotokopisi.
  • Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleri ile ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
 • I) Arazi sahipleri;
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı.
  • Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
 • i) Sürü sahipleri;
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Ziraat odasından veya tarım ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
  • Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.
 • J) Müteahhitler;
  • İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurur kararı fotokopisi.
 • k) Akaryakıt istasyonu sahipleri;
  • Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi.
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurur kararı fotokopisi.
 • m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar;
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı.
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurur kararı fotokopisi.

     Bu iş yerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden;

  • İş yeri sahibinin yazılı müracaatı,
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurur kararı fotokopisi.
  • Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı.
 • n) Poligon sahipleri;
  • İşletme ruhsat fotokopisi.
  • Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
  • Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi.
  • Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurur kararı fotokopisi.
 • o) Müze ve anıtları koruyan bekçiler;
  • Kişi/Kurumun yazılı müracaatı.
  • Eski eserler veda tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri.
  • Bekçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
 • ö) Arıcılık yapanlar;
  • Ziraat odalarından veya İl/İlçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi.
  • Kovan adedini belirten İl/ilçe tarım müdürlüğü yazısı.
  • 2000 kg. bal sattığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarı ile bir yıllık olmasına dikkat edilecektir.)
  • Arıcılığın meskun yerler dışında gezginci olarak ve bil fiil yapıldığına dair İl/İlçe tarım müdürlüğünün yazısı.
 • p) Patlayıcı madde depolarının koruması ile görevli bekçiler;
  • Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
  • Oda kayıt belgesi.
  • İş sahibinin yazılı müracaatı.
  • Depo izin belgesi fotokopisi.
  • Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
 • r) Daha önce Valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği sınıfına dahil diğer görevlilerden; Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar;
  • Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 • s) Dövize ilişkin işlem yapanlar;
  • Banka ve kambiyo genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
  • Oda kayıt belgesi.
  • Vergi dairesi yazısı.
  • İş yeri ruhsat fotokopisi.
 • ş) Avukatlardan;
  • Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
  • Avukatlık ruhsatı fotokopisi.
  • Vergi dairesi yazısı.
 • t) Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri;
  • Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı.
  • Görevle ilgili seçim tutanağı fotokopisi.
 • u) En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar;
  • Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
  • İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
 • ü) En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar;
  • Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
  • İl/İlçe seçim kurulu yazısı.

10. madde Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları için;

 • Emeklilik onay fotokopisi. 
 • İlişik kesme yazısı.
 • Emekli olurken soruşturması bulunmadığına dair yazı.

47. madde Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatları için;

Avlanma ruhsatı (Avcılık Belgesi) fotokopisi.
Silah bulundurma ve Yönetmeliğin 8-9. ve 10. maddelerine göre yapılan taşıma müracaatlarında
Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde,

Can güvenliğinin bulunmadığını beyanla silah taşıma müracaatında bulunanların işlemleri; 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 7/ (a) maddesine göre Sayın Valimizce dosyada sunulan gerekçelerin uygun değerlendirilmesini müteakip 2 gün içerisinde..

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde
2
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4- Dört adet fotoğraf.
5- Parmak izi
6-Yenileme ve devirlerde Ruhsat Fotokopisi
7-Maliye Harcı
8-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
3
Satıcılık (Bayilik ) Belgesi,

Barut ve Av Malzemeleri Perakende Satış İzin Belgesi ve

Mermi Satış İzin Belgesi

Patlayıcı Madde Yol Güvenlik Belgesi

Satıcılık (Bayilik ) Belgesi, Barut ve Av Malzemeleri Perakende Satış İzin Belgesi ve Mermi Satış İzin Belgesi için;

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Patlayıcı madde işi ile iştigal etmesinde sakınca bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4- 8 adet fotoğraf.
5-Tasdikli tapu kaydı
6 - Açılacak İş yeri  kiralık ise noter tasdikli kira kontratı.
7- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı
8- Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
9- Belediye Başkanlığından İş yeri adresi için son numara tespiti.
10-Taahhütname

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
4
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı

1-Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Silah tamir yeri açmasında bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4- Üç adet fotoğraf.
5- Tasdikli tapu kaydı
6- Açılacak İş yeri  kiralık ise noter tasdikli kira kontratı.
7- Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
8- Belediye başkanlığından iş yeri adresi için son numara tespiti.
9- Taahhütname

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
5
Silah Tamir Yeri Açma Sınavı 1-Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2-T.C. Kimlik Numarasının yazılı Nüfus Cüzdanı aslının getirilmesi.
3-Sağlık Raporu ("Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur" şeklinde Heyet Raporu alınacak.), 
4-Dört adet Vesikalık Resim,
5-Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüşü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir.
Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 5 iş günü içerisinde.
6
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi

 1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Yeterlilik belgesi almasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4- Dört adet fotoğraf.
5- Öğrenim durumunu gösteren diploma aslı ve onaylı örneği
 6- Taahhütname

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
7
Patlayıcı Madde Nakli İçin Güvenlik Belgesi

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4- İki adet fotoğraf.
 5- Taahhütname

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
8
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4- İki adet fotoğraf.
5- Taahhütname
6- Depolama izin belgesi,
7- Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu fotokopisi.
8- İhtiyaç raporu,
9- Ateşleyici yeterlilik belgesi fotokopisi
10- Depo muvafakatnamesi,
11- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
12- Beyanname
 13- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
9
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış  İzin Belgesi

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi. 
3- Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4- İki adet fotoğraf.
5- Taahhütname
6- Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde depolama izin belgesi,
7- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
8- Beyanname
9- Ticaret sicil gazetesi,

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
10
Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama İzin Belgesi

1-Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4- İki adet fotoğraf.
5- Taahhütname
6- Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
7- Beyanname
8- İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hali hazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmış 4 nüsha mevzii imar planı,
9- İş yerinin kurulacağı yerin yüz ölçümü ve sınırlarını gösteren İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış  1/500 ölçekli 4 nüsha vaziyet planı,
10- 1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
11- İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel
örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı ve detay resimleri,
12- 3194 sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
13- İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
14- Yapılacak yer üstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde kalan   alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını yada sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
15- Üretilecek patlayıcı maddenin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
16- İş yerinde üretilecek her madde çini ayrı, ayrı yıllık üretim kapasitesini gösterir belge,
17- İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
18- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi   müessese belgesi,
19- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa İşçi Sağlığı,
 İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
20- Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını belirten belge,  

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.
11
Kurusıkı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah

1- Dilekçe. (Dilekçesinde ikamet adresini ve telefonunu belirtmesi gerekir.),
2- Şahsın Elektronik ortamda bilgilerine ulaşabilmek için Nüfus cüzdanı aslının getirilmesi.
3- Kurusıkı ile birlikte faturası
4-Av Bayisinin düzenlediği EK-6 Formu
5-Parmak izi
6-Bayi tarafından düzenlenen Tebligat

Kurum içi ve Kurum dışı yapılan yazışmaların tamamlanmasından sonra 2 iş günü içerisinde.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: Silah ve Patlayıcı Md.Şube Müdürlüğü

 

İsim : Soner YILMAZ
Unvan : Şube Müdür V.
Adres : Karşıyaka Mh. No:504
Tel : 0 452 2341520
Faks  : 0 452 2341515
E-Posta : orduruhsat@egm.gov.tr  

İkinci Müracaat Yeri

 

: İl Emniyet Müdür Yrd.
İsim : Ömer AKAR
Unvan : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres : Karşıyaka Mh. No:504
Tel : 0 452 2341520
Faks  : 0 452 2341515
E-Posta : orduruhsat@egm.gov.tr