Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlügü

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
4. madde Silah Bulundurma İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valilik Makamına),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Maliye Harcı
6-2000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,
7-İşyerinde bulundurma almak isteyenler yukarıda yazılı bulunan evraklara ilave olarak (işyeri açma ruhsatı, vergi levhası, ortaklık söz konusu ile ticaret sicil gazetesi)
 
 
7. madde Can Güvenliği Nedeni İle Silah Taşıma İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valilik Makamına),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Maliye Harcı
6-Can güvenliğinin neden tehlikede olduğuna dair dilekçesinde belirtmiş olduğu beyana dair belgeler,
 
8. Madde Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları İçin İstenilen Belgeler
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valiliğe),
2-Görev Belgesi
3-Dört adet fotoğraf
4-Nüfus cüzdan fotokopisi.
5-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlilerden sağlık raporu istenmez)
 
9. Madde Meslek Mensupları Silah Taşıma Ruhsatları İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valiliğe),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Maliye Harcı
6-2000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
                                                              
9. Madde Meslek Mensubu Başvuru Sahibinin Durumuna Göre;
b) Fahri Temsilciler;
Dışişleri Bakanlığından görevle ilgili resmi yazısı,
 
c) Basın Mensupları;
Sarı basın kartı fotokopisi.
 
d) Kuyumcu ve sarraflar;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
 
e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği malathanesi ve ruhsatı silah tamirhanesi sahipleri;
Talep eden kişinin faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Yapılan işin vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
 
Ayrıcı bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İşyeri sahibinden istenilen belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
Güvenlik belgesi fotokopisi.
 
f) Banka Müdürleri;
Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü tarih ve sayılı görev belgesi, (belge tarihi ile müracaat tarihi arasında 30 günlük sürenin geçmemiş olması gerekmektedir)
 
g) Pilotlar;
Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi.
 
h) Yıllık satış tutarı (Ciro); (2017 yılı cirosu 11.8 MİLYON
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
I) Arazi sahipleri;
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı.
Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
 
i) Sürü sahipleri;
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
Ziraat odasından veya tarım ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.
 
J) Müteahhitler;
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi, (iş deniyim belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 yıl geçmemiş olması)
 
k) Akaryakıt istasyonu sahipleri;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Bayilik sözleşmesi fotokopisi
 
m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar;
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
n) Poligon sahipleri;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İşletme ruhsatı fotokopisi,
Poligonda görevli bekçilerden;
İşverenin yazılı müracaatı,
İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
o) Müze ve anıtları koruyan bekçiler;
Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
ö) Arıcılık yapanlar;
Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
p) Patlayıcı madde depolarının koruması ile görevli bekçiler;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İş sahibinin yazılı müracaatı,
Depo izin belgesi fotokopisi,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
r) Daha önce Valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği sınıfına dahil diğer görevlilerden; Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar;
Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 
s) Dövize ilişkin işlem yapanlar;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
ş) Avukatlardan;
Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
Noterler:
Noterlik görev belgesi,
Vergi dairesi yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
t) Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri;
Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı.
Görevle ilgili seçim tutanağı fotokopisi.
 
u) En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar;
Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
 
ü) En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar;
Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
 
 
10. madde Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları için;
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valiliğe),
2-Dört adet fotoğraf
3- Nüfus cüzdan fotokopisi.
4- Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam  Teşekküllü Devlet Hastanelerinden, Emekli olduktan sonra 6 ay içerisinde müracaat edenlerden sağlık raporu  istenmez)
5-Emeklilik onay fotokopisi. 
6-İlişik kesme yazısı.
7-Emekli olurken soruşturması bulunmadığına dair yazı (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünden)
 
47. madde Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Maliye Harcı
6-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
7-Avlanma ruhsatı (Avcılık Belgesi) fotokopisi.
 
 
YİVSİZ TÜFEK VE KURU SIKI:
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İçin Gerekli Evraklar
1- Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu, (Aile Hekimliğinden)
4-Dört adet fotoğraf.
5-Yenileme ve devirlerde Ruhsat Fotokopisi
6-Maliye Harcı
7-2000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 
Kurusıkı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Kurusıkı ile birlikte faturası
5-Av Bayisinin düzenlediği EK-6 Formu
6-Bayi tarafından düzenlenen Tebligat
 
 
 
 
 
AV BAYİSİ VE SİLAH TAMİR YERLERİ:
 
Satıcılık (Bayilik ) Belgesi, Barut ve Av Malzemeleri Perakende Satış İzin Belgesi ve Mermi Satış İzin Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Patlayıcı madde işi ile iştigal etmesinde sakınca bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4-8 adet fotoğraf
5-Tasdikli tapu kaydı
6-Açılacak İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı ve işyeri sahibinin muvafakatı
7-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı
8-Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
9-Taahhütname
 
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3-Silah tamir yeri açmasında bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
 4-Üç adet fotoğraf  
 5-Tasdikli tapu kaydı
 6-Açılacak İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
 7-Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
 8-Taahhütname
 
Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nufus Cüzdan Fotokopisi
3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden),                                                                                                      
4-Dört adet vesikalık resim
5-Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüşü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir.
 
 
PATLAYICI MADDELER, ATEŞLEYİCİ VE NAKİLCİ BELGELERİ:
 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
1- Dilekçe.
2- Nüfus cüzdanı Fotokopisi.
3- Sorumlu kişinin Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
4- Sorumlu kişi taahhütnamesi
5- İş sahibinin sorumlu kişi, ateşleyici ve nakilciye vekaletnamesi
6- Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu fotokopisi, depo muvafakatnamesi,
7- İhtiyaç raporu,
8- Ateşleyici yeterlilik belgesi tasdikli fotokopisi ve taahhütnameler
9- Nakilci belgesi tasdikli fotokopisi ve taahhütnameler
10-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
11-Beyanname
12-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.
13-İşe dair belgeler( maden ocağı ruhsatı ,yapılan iş sözleşmesi vb.)
 
 
 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
6-Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde depolama izin belgesi,
7-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
8-Beyanname
9-Ticaret sicil gazetesi,
 
Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
  1-Dilekçe.
  2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
6-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
7-Beyanname
8-İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hali hazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmış 4 nüsha mevzii imar planı,
 9-İş yerinin kurulacağı yerin yüz ölçümü ve sınırlarını gösteren İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış  1/500 ölçekli 4 nüsha vaziyet planı,
10-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
11-İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel  örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı   ve  detay resimleri,
12-3194 sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
13-İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
14-Yapılacak yer üstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde      kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını yada sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
15-Üretilecek patlayıcı maddenin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
16-İş yerinde üretilecek her madde çini ayrı, ayrı yıllık üretim kapasitesini gösterir belge,
17-İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
18-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi  müessese belgesi,
19-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
   20-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını belirten belge,  
 
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Yeterlilik belgesi almasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-Dört adet fotoğraf.
5-Öğrenim durumunu gösteren diploma aslı ve onaylı örneği
6-Taahhütname
 
 
Patlayıcı Madde Nakli Güvenlik Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
 
 
 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER

Madde 16 – (Değişik: 17/7/2017 - 2017/10643 K.) 
Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir. 

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara. 
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara. 
c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara. 
d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-leli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturu-cu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara. 
e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara. 
f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara. 
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara. 
h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara. 
ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine. 
i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara. 
j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara. 
k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara. 
l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara. 
m) Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara. 
Birinci fıkranın (a) bendi ile (c) bendi kapsamına girenlere affa uğramış olsalar bile ateşli silahlar ile mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlar hakkında uygulanmaz. Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamına girenlere Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen idari para cezasını ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. 

Kanunun ek 1 inci maddesinde silahla girilmesi yasaklanan yerlere silahla giren veya buralarda silah taşıyan kişilerin silah ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Ön ödeme veya mahkumiyet kararındaki adli para cezasının infaz edildiği veya düştüğü tarihten itibaren beş yıllık süre geçmediği takdirde, bu kişilere taşıma ruhsatı verilmez. 

Birinci fıkranın (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan kişiye kovuşturma sonuçlanıncaya kadar, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan kişiye ise tekrar göreve iade edilinceye kadar silah ruhsatı verilmesine ve yenilenmesine ilişkin işlemler bekletilir ve silah ilgili birimce emanete alınır. 

Bu maddede belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir. 

Mahkemelerce verilen hapis cezaları, adli para cezasına çevrilmiş olsa dahi bu maddenin uygulanmasında hapis cezası esas alınır.