Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlügü

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA
 
4. madde Silah Bulundurma İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Silah ruhsatı istek formu (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
6-Maliye Harcı
7-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge,
8-İşlerinde bulundurma almak isteyenler yukarıda yazılı bulunan evraklara ilave olarak (işleri açma ruhsatı, vergi levhası, ortaklık söz konusu ile ticaret sicil gazetesi)
 
 
7. madde Can Güvenliği Nedeni İle Silah Taşıma İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Valilik Makamına),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Silah ruhsatı istek formu (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
6-Maliye Harcı
7-Can güvenliğinin neden tehlikede olduğuna dair dilekçesinde belirtmiş olduğu beyana dair belgeler,
 
8. Madde Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları İçin İstenilen Belgeler
1-Görev Belgesi
2-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
3-Dört adet fotoğraf
4-Silah ruhsatı istek formu, (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
5- Nüfus cüzdan fotokopisi.
6-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden Yönetmelik’in 8’inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevlilerden sağlık raporu istenmez)
 
9. Madde Meslek Mensupları Silah Taşıma Ruhsatları İçin Gereken Evraklar
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Silah ruhsatı istek formu (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
6-Maliye Harcı
7-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
                                                              
Durumuna Göre;
b) Fahri Temsilciler;
Dışişleri Bakanlığından görevle ilgili resmi yazısı,
 
c) Basın Mensupları;
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı,
Sarı basın kartı fotokopisi.
 
d) Kuyumcu ve sarraflar;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
 
e) Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği malathanesi ve ruhsatı silah tamirhanesi sahipleri;
Talep eden kişinin faaliyet ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Yapılan işin vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
 
Ayrıcı bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İşyeri sahibinden istenilen belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
Güvenlik belgesi fotokopisi.
 
f) Banka Müdürleri;
Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü tarih ve sayılı görev belgesi, (belge tarihi ile müracaat tarihi arasında 30 günlük sürenin geçmemiş olması gerekmektedir)
 
g) Pilotlar;
Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi.
 
h) Yıllık satış tutarı (Ciro); 9.9 MİLYON
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
I) Arazi sahipleri;
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı.
Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
 
i) Sürü sahipleri;
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı.
Ziraat odasından veya tarım ilçe müdürlüğündün alınacak üretici belgesi.
Hayvan sayısını gösterir tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı.
 
J) Müteahhitler;
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi, (iş deniyim belgesinin müracaat tarihi itibari ile 1 yıl geçmemiş olması)
 
k) Akaryakıt istasyonu sahipleri;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Bayilik sözleşmesi fotokopisi
 
m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar;
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
İş sahibinin yazılı müracaatı,
İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
n) Poligon sahipleri;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İşletme ruhsatı fotokopisi,
Poligonda görevli bekçilerden;
İşverenin yazılı müracaatı,
İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
o) Müze ve anıtları koruyan bekçiler;
Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
ö) Arıcılık yapanlar;
Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
p) Patlayıcı madde depolarının koruması ile görevli bekçiler;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
İş sahibinin yazılı müracaatı,
Depo izin belgesi fotokopisi,
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
 
r) Daha önce Valilik yapmış olanlar ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki İdare Amirliği sınıfına dahil diğer görevlilerden; Adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar;
Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.
 
s) Dövize ilişkin işlem yapanlar;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
Oda kayıt belgesi,
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
 
ş) Avukatlardan;
Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
Noterler:
Noterlik görev belgesi,
Vergi dairesi yazısı,
Oda kayıt belgesi.
 
t) Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri;
Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı.
Görevle ilgili seçim tutanağı fotokopisi.
 
u) En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar;
Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
 
ü) En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar;
Valilik veya kaymakamlıklardan alınacak görev belgesi.
İl/İlçe seçim kurulu yazısı.
 
 
10. madde Emekli Kamu Görevlileri Silah Taşıma Ruhsatları için;
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
2-Dört adet fotoğraf
3-Silah ruhsatı istek formu, (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam  Teşekküllü Devlet Hastanelerinden, Emekli olduktan sonra 6 ay içerisinde müracaat edenlerden sağlık raporu  istenmez)
6-Emeklilik onay fotokopisi. 
7-İlişik kesme yazısı.
8-Emekli olurken soruşturması bulunmadığına dair yazı (Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünden)
 
47. madde Yivli Tüfek Taşıma Ruhsatı için Gerekli Evraklar
 
1-Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa),
2-Silah taşımasına veya bulundurmasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,(Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden)
3-Dört adet fotoğraf.
4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5-Silah ruhsatı istek formu (İlgili Birim tarafından temin edilmektedir)
6-Maliye Harcı
7-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
8-Avlanma ruhsatı (Avcılık Belgesi) fotokopisi.
 
 
YİVSİZ TÜFEK VE KURU SIKI:
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İçin Gerekli Evraklar
1- Dilekçe. (İkamet ettiği Kaymakamlığa)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu, (Aile Hekimliğinden)
4-Dört adet fotoğraf.
5-Yenileme ve devirlerde Ruhsat Fotokopisi
6-Maliye Harcı
7-1000 lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge.
 
Kurusıkı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Kurusıkı ile birlikte faturası
5-Av Bayisinin düzenlediği EK-6 Formu
6-Bayi tarafından düzenlenen Tebligat
 
 
 
 
 
AV BAYİSİ VE SİLAH TAMİR YERLERİ:
 
Satıcılık (Bayilik ) Belgesi, Barut ve Av Malzemeleri Perakende Satış İzin Belgesi ve Mermi Satış İzin Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Patlayıcı madde işi ile iştigal etmesinde sakınca bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4-8 adet fotoğraf
5-Tasdikli tapu kaydı
6-Açılacak İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı ve işyeri sahibinin muvafakatı
7-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi aslı
8-Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
9-Taahhütname
 
Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3-Silah tamir yeri açmasında bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
 4-Üç adet fotoğraf  
 5-Tasdikli tapu kaydı
 6-Açılacak İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
 7-Yenilemeler için eski ruhsat asılları,
 8-Taahhütname
 
Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nufus Cüzdan Fotokopisi
3-Sağlık Raporu (“Silah Taşımasında ve Bulundurmasında Sakınca Yoktur” şeklinde Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinden),                                                                                                      
4-Dört adet vesikalık resim
5-Evrakları tamamlanan dosya Valilik görüşü ile İçişlerine Bakanlığına gönderilir.
 
 
PATLAYICI MADDELER, ATEŞLEYİCİ VE NAKİLCİ BELGELERİ:
 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
1- Dilekçe.
2- Nüfus cüzdanı Fotokopisi.
3- Sorumlu kişinin Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,
4- Sorumlu kişi taahhütnamesi
5- İş sahibinin sorumlu kişi, ateşleyici ve nakilciye vekaletnamesi
6- Depo uygunluk raporu veya depo denetleme formu fotokopisi, depo muvafakatnamesi,
7- İhtiyaç raporu,
8- Ateşleyici yeterlilik belgesi tasdikli fotokopisi ve taahhütnameler
9- Nakilci belgesi tasdikli fotokopisi ve taahhütnameler
10-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
11-Beyanname
12-Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi.
13-İşe dair belgeler( maden ocağı ruhsatı ,yapılan iş sözleşmesi vb.)
 
 
 
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
6-Tüzük hükümlerine uygun patlayıcı madde depolama izin belgesi,
7-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
8-Beyanname
9-Ticaret sicil gazetesi,
 
Patlayıcı Madde Üretim ve Depolama İzin Belgesi için Gerekeli Evraklar
  1-Dilekçe.
  2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
6-Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigorta poliçesi,
7-Beyanname
8-İş yerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli hali hazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmış 4 nüsha mevzii imar planı,
 9-İş yerinin kurulacağı yerin yüz ölçümü ve sınırlarını gösteren İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce onanmış  1/500 ölçekli 4 nüsha vaziyet planı,
10-1/50 ölçekli ve İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
11-İş yeri alanını sınırlayan, çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel  örgüyü, sütre ve taş duvarları, denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapıları gösterir vaziyet planı   ve  detay resimleri,
12-3194 sayılı İmar Kanunun 21. maddesi hükümlerine göre alınmış yapı ruhsatı,
13-İş yerinin Ek-1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarını gösteren krokisi,
14-Yapılacak yer üstü depolarında Ek-1 çizelgenin dip notunun (d) bendinde gösterilen uzaklıkların içinde      kalan alanın, girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını yada sahip veya zilyetlerinden muvafakat alındığını gösterir noter onaylı belge,
15-Üretilecek patlayıcı maddenin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
16-İş yerinde üretilecek her madde çini ayrı, ayrı yıllık üretim kapasitesini gösterir belge,
17-İş yerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
18-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi  müessese belgesi,
19-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 Sayılı İş Kanununa İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Tüzüğüne göre alınacak kurma izni,
   20-Çevre Bakanlığından alınacak iş yerinin çevreye olumsuz etkisinin olmadığını belirten belge,  
 
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Yeterlilik belgesi almasında sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-Dört adet fotoğraf.
5-Öğrenim durumunu gösteren diploma aslı ve onaylı örneği
6-Taahhütname
 
 
Patlayıcı Madde Nakli Güvenlik Belgesi için Gerekli Evraklar
1-Dilekçe.
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Patlayıcı madde ile iştigal etmesinde sakınca olmadığını gösterir sağlık raporu,
4-İki adet fotoğraf.
5-Taahhütname
 
 
 
SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMAYI ENGELLEYEN HALLER
 
91/1779 karar sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereği aşağıda belirtilen
hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir.
         a)Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
         b)(Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
         c)Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar  ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
         d)Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
         e)(Değişik:13.06.2002/24784) Taksirle veya basın yoluyla  işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
         f)Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına  veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
         g)Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
         h) ( Danıştay 10.Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044 Karar No:2003/1135 sayılı kararı ile (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.)
         ı)Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
         i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
         j)Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
         k)Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
         l) (Değişik:25/10/2000 2000/1550 9.Md) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler  ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet mmurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
         m)Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
         n)Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
         o)21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) (Ek: 02.12.1999 99/13749 10.Md) (İptal: Danıştay 10. Dairesi 26.05.2008 tarih ve E:2005/2186-K:2008/3516)
 
(Değişik: 02.12.1999 99/13749 10.Md) Yukarıdaki fıkranın (a), (b), (c),  (d), (e), (f), (g), (h), (ı), (i) ve (ö) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkûmiyetleri bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalksa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiçbir surette ateşli silahlarla mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez. Bu fıkra hükmü 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.
         Birinci fıkranın (j) bendi kapsamına girenlerin silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir ve kendilerine bir daha taşıma ruhsatı verilmez.
(Ek fıkra: 02.12.1999 99/13749 10.Md)Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.
         Bu madde de belirtilen mahkûmiyet, kesinleşmiş mahkûmiyettir.
         Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.
 
 

 

Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet binası 1.katında;

  • Şube Müdürü,
  • İdari Büro Amirliği,
  • Av ve Spor Silahları Büro Amirliği,
  • Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği,
  • Ruhsat İşlemleri Büro Amirliği, olmak üzere hizmet vermektedir.