Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Patlayıcı Madde Depoları

ORDU EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İkinci ve üçüncü guruba Dahil satıcı ve tüketiciler depo kurmak zorundadırlar. Satıcılar dışında bu gruplara dahil olanlar, işin geçici olması halinde , izin belgeli bir depo sahibinden depo kiralayabilirler. Kira sözleşmeleri. Kamu kuruluşları arasında yapılanlar dışında noter önünde yapılır. İkinci gruba giren satıcı ve tüketiciler Valiliklere, üçüncü gruba giren satıcı ve tüketiciler ise İçişleri Bakanlığına, aşağıda yazılı belgeleri depo yapım işine göre hazırlanır, dilekçe ile başvurarak patlayıcı madde depo yapımı için izin belgesi almak zorundadırlar. Yeraltında ve ocak içinde yapılacak depolar için, Maden ve Taş Ocakları İşletmeleri ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlı ve İş Güvenliği Tüzüğün 18 inci maddesi hükmü uygulanır.

Patlayıcı madde üretmek ve işletmek üzere işyeri kurmak isteyenler, aşağıda yazılı belgeleri sağlamak zorundadır:

 1. İşyerinin kurulacağı yerin 1/1000 veya 1/2000 ölçekli halihazır haritası üzerine çizilmiş ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış dört nüsha mevzi imar planı,
 2. İşyerinin kurulacağı yerin yüzölçümü ve sınırlarını gösteren, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış1/500 ölçekli dört nüsha vaziyet planı,
 3. 1/50 ölçekli ve bayındırlık ve iskan müdürlüğünce onanmış inşaat projesi,
 4. İşyeri alanını sınırlayan ,çevre duvarı veya en az iki metre yüksekliğindeki sağlam direklere bağlı sık tel örgüyü, sütre ve taş duvarları,denetime tabi ana giriş kapısı ile gerekli diğer kapılar ı gösterir vaziyet planı ve detay resimleri
 5. 3194 Sayılı İmar Kanununun 26.maddesinin son fıkrasına göre alınmış yapı ruhsatı,
 6. İşyerinin 87/12028 Karar Sayılı Tüzükte EK:1 sayılı çizelgede belirlenen güvenlik uzaklıklarına uygunluğunu gösteren krokisi,
 7. Güvenlik uzaklıkları içinde kalan alanı da kapsayan işyeri alanının girişimcinin mülkiyetinde olduğunu veya kiralandığını gösteren belge,
 8. Üretilecek patlayıcı maddelerin cins ve özelliklerini açıklayan belge,
 9. İşyerindeki deneme ve yok etme yerlerini gösteren kroki,
 10. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa göre alınacak gayri sıhhi müessese belgesi,
 11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğünden 1475 sayılı iş kanununa ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne göre alınacak kurma izini,
 12. İşyerinin çevreye olumsuz etkisi olmadığını belirten Çevre Genel Müdürlüğünden alınacak belge,

Gezici Patlayıcı Madde Depo Yapım İzni İçin istenilen Belgeler (Gezici depolar patlayıcı maddelerin taşınmasında kullanılamaz.)

 1. 1/50 ölçekli, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce tasdik edilmiş ve 87/12028 Karar Sayılı Tüzükte gösterilen örneklerine uygun 3 adet depo inşaat projesi,
 2. Depo yapılacak yerin girişimcinin mülkiyetinde olduğunu gösteren belge (Örneğin Baraj sahası ise işi veren kurumdan yazı, yer şahsa ait ise tapusu ile muvafakati ,hazineye ait yer ise ilgili yerlerden muvafakat verildiğine dair yazı)

Bu belgelerin eklendiği ve Valilik görüşünün de eklendiği depo yapım talep dosyası İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Depo yapım izni verildikten sonra deponun 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak belgenin Valilik kanalı ile Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra Bakanlığımızca depolama izni verilir.

Patlayıcı Maddelerin İthal Edilmesi İle İlgili Örnek Taahhütnameler

1. Grup satıcıların patlayıcı madde ithali ile ilgili taahhütname örneği

Taahhütname

..../..../199.....-..../..../199.. Senelerinde piroteknik maddeler satışı için....................... valiliğinden almış olduğum izin belgesine istinaden .......... tarih ve ................. sayılı proformada gösterilen piroteknik maddeleri 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine göre yurt dışından ithal edip gümrüklerden çekeceğime, nakli, depolanması ve satışını Tüzük Hükümlerine göre yapacağıma, bu hususta doğabilecek her türlü mesuliyeti peşinen kabul etmekle birlikte, tüzüğe aykırı davrandığım taktirde tüzüğün tarafıma yüklediği her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Şirketin Vekili Adı ve Soyadı

NOT: Şirket ve Kamu Kuruluşu yetkililerinin temsile Yetkili olduğuna dair resmi belgenin tarih ve sayısı ile Şahıs vekili ise vekaletnamenin tarih ve sayısı müstenit Olarak yazılacak. (Taahhütname noterlikçe tanzim olunacak)

2 ve 3 üncü gruba dahil patlayıcı madde satıcıları için ithal taahhütname örneği;

Taahhütname

..../..../199..-.../..../199.. Senelerinde patlayıcı maddelerin satışı için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden almış olduğum .........tarih ve .......... sayılı izin belgesinde gösterilen ..................(.......) ton, ................(.........) adet, .................(........) metre ithal edeceğim patlayıcı maddeyi 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine göre gümrüklerden çekeceğime tüzük hükümlerine uymak suretiyle nakli, depolanması ve satış işlemlerini yapacağım, bu işlerden doğabilecek her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi, tüzük hilafına hareket etmeyeceğimi, tüzük hilafına hareket ettiğimde tüzüğün tarafıma yüklediği her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Şirketin Vekili Adı ve Soyadı

NOT: Şirket ve Kamu Kuruluşu yetkililerinin temsile Yetkili olduğuna dair resmi belgenin tarih ve sayısı ile Şahıs vekili ise vekaletnamenin tarih ve sayısı müstenit Olarak yazılacak. (Taahhütname noterlikçe tanzim olunacak)

Verilmiş izin belgesine göre ithal taahhütname örneği;

Taahhütname

199....-199.... Senesinde ......................................................işinde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce ..................... tarih ve .............................. sayılı yazı ile verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma izin belgesinde tahsis olunan patlayıcı maddelerden olan ............... (..........) Kg., ................. (..........) Adet, ................ (...........) Metre patlayıcı maddeyi yurt dışından usulüne uygun ithal edeceğimi, 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümlerine göre gümrüklerden çekeceğimi, tüzük hükümlerine uymak suretiyle nakli, depolanması ve kullanılmasını sağlayacağımı bu işlerden doğabilecek her türlü mesuliyeti peşinen kabul ettiğimi ve tüzük hilafına hareket ettiğimde tüzüğün tarafıma yüklediği her türlü Mesuliyeti kabul ve taahhüt ederim.

Şirketin vekili Adı ve Soyadı

NOT: Şirket ve kamu kuruluşu yetkililerinin temsile yetkili olduğuna dair resmi belgenin tarih ve sayısı ile şahıs vekili ise vekaletnamenin tarih ve sayısı müstenit olarak yazılacak (Taahhütname noterlikçe tanzim olunacak) Kamu kuruluşlarına ait taahhütnamenin yetkililerince Tasdiklenmelidir.

Valiliklerce 87/12028 Karar Sayılı tüzüğün 117.maddesine göre piroteknik maddelerin alınması ve kullanılması için verilen izin belgesine istinaden ithal taahhütname örneği.

Taahhütname

..../..../199....-..../..../199.... Tarihleri arasında .........................de kullanılmak üzere ................... valiliğinden verilmiş izin belgesinde gösterilen piroteknik maddeleri 87/12028 Karar Sayılı Tüzük hükümlerine göre yurt dışından ithal edip, gümrüklerden çekeceğimi, nakli ve depolanmasını sağlayacağımı, izin belgesinde gösterilen günde ve yerde tamamını kullanacağımı, bu işlerden doğabilecek her türlü mesuliyeti peşinen kabul eder, Tüzük hilafına hareket ettiğimde Tüzüğün tarafıma yüklediği her türlü mesuliyeti kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Şirketin vekili Adı ve Soyadı

NOT: Şirket ve kamu kuruluşu yetkililerinin temsile yetkili olduğuna dair resmi belgenin tarih ve sayısı ile şahıs vekili ise vekaletnamenin tarih ve sayısı müstenit olarak yazılacak (Taahhütname noterlikçe tanzim olunacak) Kamu kuruluşlarına ait taahhütnamenin yetkililerince tastiklenmelidir.